vrijmetselarij logo

Inloggen

 Vernieuwde website Loge De Drieslag

FAQ

FAQ
 

Waar komt de vrijmetselarij vandaan?

De wortels van de vrijmetselarij liggen in een ver verleden.
Het is bekend dat vrijmetselarij zich voor het eerst heeft gemanifesteerd in Engelse en Schotse bouwgenootschappen, ongeveer 300 jaar geleden. Van het ambachtelijke karakter in het verleden heeft de vrijmetselarij zich ontwikkeld tot een levensbeschouwlijk genootschap. De vrijmetselarij heeft talrijke vaktermen en symbolen uit deze bouwwereld overgenomen. Per slot van rekening stamt de naam vrijmetselarij af van het Engelse "freemason", wat steenhouwer betekent.

In 1717 werd de vrijmetselarij in Engeland officieel opgericht, daarna nam het aantal loges snel toe, ook in het buitenland. In 1734 werd in ons land de eerste loge opgericht, die in 1756 z'n definitieve beslag kreeg.

De Orde van Vrijmetselaren in Nederland is de oudste vereniging in dit land.

Is de vrijmetselarij een religie?

Een vrijmetselaar stelt zich levensvragen zoals waar komen wij vandaan, wat doen we hier en waar gaan wij naar toe? Opvallend is dat hij zelfstandig zoekt naar antwoorden. Daarbij erkent hij het bestaan van een hogere macht. De erkenning van een opperwezen wijst op religiositeit, maar vrijmetselarij is beslist geen godsdienst. Iedere broeder dient het beeld van dit opperwezen zelf in te vullen.

Wat doen vrijmetselaren?

De vrijmetselarij is een ontmoetingsplaats voor mensen met uiteenlopende beroepen, verschillende achtergronden en diverse opvattingen. Visies en standpunten over wereldse, spirituele en levensbeschouwlijke zaken worden door individuele vrijmetselaren ontwikkeld, besproken en getoetst aan de opvattingen van andere vrijmetselaren. De vrijmetselarij als organisatie neemt zelf over dit soort zaken geen standpunt in. De sfeer waarin het een en ander zich afspeelt is er een van wederzijds vertrouwen. Binnen de loge wordt over politieke en religieuze zaken met terughoudendheid gediscussieerd. Standpunten worden nooit opgedrongen.

Is de vrijmetselarij geheim?

Zeker niet!

Door buitenstaanders wordt de vrijmetselarij vaak als geheimzinnig gezien. Dit komt door het besloten karakter en door het gebruik van niet alledaagse symbolen en rituelen. Die dragen in belangrijke mate bij aan het bijzondere karakter wat van binnen de broederschap wordt ervaren en beleefd. Het is niet eenvoudig daarover aan niet-vrijmetselaren uitleg te geven. De terughoudendheid die daardoor onwillekeurig optreedt wordt door anderen als geheimzinnig ervaren. Hetgeen besproken en beleefd wordt binnen de broederschap is niet voor derden bestemd.

Hoe is de vrijmetselarij georganiseerd?

De belangrijkste eenheid is de loge. Vrijmetselaren zijn lid van een loge. Een loge is een vereniging en is als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en haar statuten zijn dus openbaar. Loges zijn nationaal en internationaal met elkaar verbonden.

De vrijmetselarij kent als basis drie graden, namelijk die van leerling, gezel en meester. Van oudsher waren vrijmetselaren uitsluitend mannen en ook nu nog zijn de meeste loges vrijwel uitsluitend mannenloges. Maar in de loop van de tijd zijn er ook vrouwenloges en gemengde loges gesticht. Deze kennen een eigen organisatiestructuur en gradenstelsel.

Wat gebeurt er in de loge?

De leden van de Drieslag komen eenmaal per week op donderdagavond bij elkaar in het logegebouw aan de Turfsingel 46 te Groningen. De samenkomst kan een vergaderkarakter dragen waarbij een broeder een voordracht houdt. Wij noemen dat het opleveren van een bouwstuk.

Daarnaast zijn er bijzondere bijeenkomsten, zoals inwijdingen en vieringen van hoogtijdagen. Deze vinden plaats in een aparte ruimte en tijdens deze bijeenkomsten werken wij met ritualen en symbolen. Omdat de vrijmetselarij een ieder als gelijke beschouwt, is iedereen bij zo'n gebeurtenis gelijk gekleed. De leden van de Drieslag dragen bij deze gelegenheden een rokkostuum.

lion

Logement “Lion d’Or” in de Hofstraat te Den Haag waar in 1734 de eerste Loge samenkwam onder voorzitterschap van Vincent la Chapelle.

aanneming

De aanneming van een leerling, 1745

banket

Een tafelloge (banket) uit de tweede helft van de 18e eeuw.

Het laatste nieuws